+420 777 603 606 / E-mail: info@geodezie-slavicin.cz

Příklad služeb z oblasti vlastnické geodézie

Tvorba Geometrického plánu

Geometrický plán je technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. Je neoddělitelnou součástí právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastru.

Geometrický plán Vám vyhotovýme například pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy (změny) do KN
 • vyznačení věcného břemene k časti pozemku
 • doplnění pozemku do KN dosud vedeného jen ve ZE (ze staré pozemkové mapy do současné katastrální)
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.

Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejíž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu.

Příklad z oblasti inženýrské geodézie

Dokumentace, služby a ostatní podklady pro stavby

Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě projektové dokumentace. Z hlediska své náročnosti a potřebnosti může vyžadovat různé podklady či studie.

Příkladem jsou:

 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • mapový poklad (polohopis a výškopis) území
 • pasportizace staveb – zjednodušená dokumentace staveb v případě chybějící stavební dokumentace
 • tvorba DMT – digitálního modelu terénu pro vaše plánování a jiné potřeby
 • řezy a profily vašeho terénu ve 2D či 3D
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • vizualizace vaši krajiny ve 2D a 3D pro další rozvoj vaši oblasti

3D Podklady a modely budov

Naše společnost disponuje nejnovější technologií laserového sběru dat pro následnou tvorbu řezů a profilů či 3D vizualizace budov.

Poradenství našim zákazníkům, kteří si objednávají naše zeměměřické služby je přirozeně zdarma.